Νομοθεσία

 • Υπ’ αριθμ. πρωτ. Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οικ. 175133/ 26.09.2014 (ΑΔΑ: 7ΚΚΨ0-ΟΥΩ) ΑΕΠΟ της ΕΕΛ Ρεθύμνου: «Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και προεπεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων του Δήμου Ρεθύμνου (ΕΕΛ Ρεθύμνου) και των αποχετευτικών δικτύων της εξυπηρετούμενης περιοχής».
 • Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Ά/13.02.2012): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 • N. 4442/2016 (ΦΕΚ 230Ά/07.12.2016): «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
 • N. 4014 (ΦΕΚ 209 Ά/21.09.2011): «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
 • ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471/΄Β/10.08.2016): «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
 • ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436/΄Β/14.02.2019): «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων περιβαλλοντικών Υποδομών».
 • ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/ ΄Β/ 17.11.1997): «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
 • ΚΥΑ 171914 (ΦΕΚ 3072/ ΄Β/03.12.2013): «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει».
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/799/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 «περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος σε βελτιωτικά εδάφους».
 • ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641/΄Β/07.08.1991): «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών αστικών λυμάτων».
 • ΚΥΑ 217217/2004 (ΦΕΚ 35/΄Β/16.01.2004): «Κυκλοφορία υποπροϊόντων γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εδαφοβελτιωτικών ουσιών, υποστρωμάτων καλλιεργειών, ουσιών υποβοηθητικών της ανάπτυξης των φυτών και διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για τη χρήση τους στη γεωργία».
 • Ν. 1565 (ΦΕΚ 164/Ά/26.09.1985): «Λιπάσματα».
 • ΚΥΑ 291180/11034 (ΦΕΚ 1274/΄Β/30.09.02): «Άδειες κυκλοφορίας νέων τύπων λιπασμάτων».
 • ΚΥΑ 56366/4351 (ΦΕΚ 3339/΄Β/12.12.2014): «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής−βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24)».
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 2019 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003».
 • ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων: Σχέδιο ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για τη χρησιμοποίηση επεξεργασμένης ιλύος στη γεωργία, στη δασοπονία και στην αποκατάσταση του εδάφους – Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/278/ΕΟΚτου Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 «σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία» και αντικατάσταση της 80568/4225/1991 (Β’641) κοινής υπουργικής απόφασης».
 • ΥΠΕΚΑ, Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων: Σχέδιο ΚΥΑ για το κόμποστ.
 • U.S.A. EPA Land Application of Sewage Sludge, “A Guide for Land Appliers on the Requirements of the Federal Standards for the Use or Disposal of Sewage Sludge, 40 CFR Part 503”.
 • Π.Υ.Σ. 49/2015 (ΦΕΚ 174/Ά/15.12.15): «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».
 • Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 94/27.05.2016): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών µμεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις … Άρθρο 157: Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων».
 • Υ.Α. 181504 (ΦΕΚ 2454/΄Β/09.08.16): «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)- Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν».
 • ΚΥΑ 43942/4026 (ΦΕΚ 2992/΄Β/19.09.16): «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει».
 • ΚΥΑ 26303/1483 (ΦΕΚ Β΄ 2037/13.06.2017): «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει».
 • N. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Ά/08.11.17): «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».
 • Σχέδιο της ελληνικής τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-03-00:2021: «Εφαρμογή λιπάνσεων φυτών», ΕΛΟΤ, 18.03.2021.

Έχετε ερωτήματα;